Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
Ondernemerschap, identiteit en veerkracht
0:00
-1:02:32

Ondernemerschap, identiteit en veerkracht

Interview met Tirza Snoijl

Scroll down for the English Summary

In deze aflevering van Cooking Back to Our Roots heeft host Vivian Acquah (gecertificeerde DEI Consultant/ Trainer) een inspirerend gesprek gehad met Tirza Snoijl (Oprichter/Eigenaar). Haar verhaal is diepgaand en geeft inzicht in de complexe geschiedenis van slavernij en de veerkracht van haar voorouders.

Het is belangrijk om de verhalen van mensen van kleur te blijven delen en te erkennen. In deze shownotes zullen we de belangrijkste thema's en inzichten belichten die werden besproken in het interview met Tirza Snoijl.

Identiteit, Eigenwaarde, en Zelfzorg

Tirza belicht het belang van het zoeken naar je eigen identiteit en waarde, met name voor mensen met een Surinaamse of Afro-Caribische achtergrond. Ze moedigt de huidige generatie aan om dingen te doen waar ze blij van worden en hun eigen vreugde na te jagen. Het aangeven van grenzen en het kennen van je eigen waarde zijn essentieel om een burn-out te voorkomen. Dit benadrukt het belang van zelfzorg en het ontwikkelen van sterke meningen, niet alleen voor individuen, maar ook voor de gemeenschap als geheel.

Ondernemen en Financiering voor Mensen van Kleur

Een ander belangrijk onderwerp van gesprek was het ondernemerschap en financiering voor mensen van kleur. Tirza pleit voor meer aandacht voor de toegankelijkheid van fondsen en gemeenten, en heeft zich ingezet om financieringskloven voor zwarte ondernemers te dichten. Ze benadrukt het belang van een collectieve structuur om ondernemers te ondersteunen en te begeleiden bij hun volgende stappen. Het gesprek wijst op de noodzaak van meer toegankelijkheid, kritische reflectie op subsidies, en het helpen van organisaties, met name organisaties van kleur, om financieringsmogelijkheden te benutten.

Share Cooking Back to Our Roots

Identiteit, Erfgoed, en Historisch Bewustzijn

Een van de meest diepgaande onderwerpen die besproken werden, was Tirza's zoektocht naar haar Surinaamse roots en haar genealogisch onderzoek. Het ontbreken van informatie over haar voorouders was voor haar een trigger om hier uitgebreid onderzoek naar te starten. Haar ontdekkingen, met bijna 23.000 personen in haar stamboom, stellen haar in staat om haar dochter een concreter beeld van hun Afrikaanse roots te geven. Dit onderstreept het belang van het historisch bewustzijn en het erkennen van uw erfgoed, vooral voor diegenen wiens geschiedenis gekenmerkt wordt door slavernij en dekolonisatie.

Complexiteit van Slavernijverleden

Het gesprek met Tirza onthulde verschillende emotionele en schokkende aspecten van de slavernijgeschiedenis. Ze deelde het verhaal van haar voorouder die als kind gesmokkeld werd van Afrika naar Suriname en later een aantal mensen vrijkocht, waardoor een grote groep bevrijd werd. Daarnaast onthulde ze een document waarin een witte vrouw een petitie indient om haar nog steeds als slaaf beschouwde moeder en kinderen te verkopen vanwege hun weigering om slaafse plichten te vervullen.

Dit benadrukt de veerkracht en weigering van mensen om zich te schikken naar het slavernijsysteem. Deze verhalen benadrukken de diepgaande impact van de slavernijperiode en de complexiteit van het slavernijverleden van Suriname. Het belang van luisteren naar en delen van deze verhalen kan niet voldoende benadrukt worden. Het draagt bij aan een inclusievere en respectvollere samenleving, waarin erfgoed, identiteit en de ervaringen van alle gemeenschappen worden erkend en gevierd.

Leave a comment

Eten, Cultuur, en Emotie

Tot slot vertelde Tirza over haar passie voor eten, met name rijst met bokking, en benadrukte ze de culturele en emotionele betekenis daarvan. Ze legde uit dat "pranasi" eten een diepe historische betekenis heeft in verband met het slavernijverleden en de maaltijden die daaruit voortkomen. Dit benadrukt de kracht van voedsel als een verbindend element dat niet alleen voedt, maar ook cultuur, geschiedenis en gevoelens van gemeenschap overbrengt.

Deze gesprekken bieden een waardevolle gelegenheid om te reflecteren, te leren en de verhalen te vieren die onze geschiedenis en identiteit vormen. Het is een oproep tot erkenning, begrip en verbondenheid. We hopen dat dit gesprek met Tirza Snoijl een inspiratiebron is om dieper na te denken over jouw eigen geschiedenis, erfgoed en identiteit.

Bio Tirza Snoijl

Ik ben de eigenaar en oprichter van The Project Wizard, met een missie om financiering toegankelijk te maken voor ondernemers van kleur. Mijn academische achtergrond is in sociologie en antropologie. In mijn vrije tijd geniet ik van eetvakanties en discussies met de tieners in mijn leven.

Bio Vivian Acquah CDE®

Vivian Acquah, gedreven en bevlogen, is een gecertificeerde DEI Consultant/ Trainer (CDE®) die furore maakt in de wereld van welzijn op het werk en DGI (Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie). Met een naam die letterlijk "water" betekent, is Vivian een brandblusser geworden op het gebied van DGI. Ze helpt klanten als Heineken,  Indeed, PGB Pensioendiensten,Vodafone Ziggo, Deloitte, LinkedIn, Swift, TIBCO, Cargill, Zalando, Gemeente Leiden, UWV, Waternet, PWC.

Relevante Links

Subsidies voor ondernemers

Nationaal Archief Slavernijregisters

Daal Bhaat Bokking | Smoked Herring Rice Yellow Peas Soup

Heri Heri Surinaamse Traditionele Gerecht Herie Herie | Heri Heri Surinamese Traditional Dish

TELO(H) BAKKELJAUW

English

On this episode of Cooking Back to Our Roots, host Vivian Acquah had an inspiring conversation with Tirza Snoijl, FUNCTION. Her story is profound and provides insight into the complex history of slavery and the resilience of her ancestors.

It is important to continue to share and acknowledge the stories of people of color. In these show notes, we will highlight key themes and insights that were discussed in the interview with Tirza Snoijl.

Identity, Self-Esteem, and Self-Care

Tirza highlights the importance of searching for your own identity and value, especially for people of Surinamese or Afro-Caribbean background. She encourages today's generation to do things that make them happy and pursue their own joy. Setting boundaries and knowing your own worth are essential to preventing burnout. This emphasizes the importance of self-care and developing strong opinions, not only for individuals but also for the community as a whole.

Entrepreneurship and Funding for People of Color

Another important topic of conversation was entrepreneurship and funding for people of color. Tirza advocates for more attention to accessibility to funds and municipalities, and worked to close funding gaps for black entrepreneurs. She stresses the importance of a collective structure to support and guide entrepreneurs in their next steps. The conversation points to the need for greater accessibility, critical reflection on grants, and helping organizations, especially organizations of color, take advantage of funding opportunities.

Identity, Heritage, and Historical Awareness

One of the most in-depth topics discussed was Tirza's search for her Surinamese roots and her genealogical research. The lack of information about her ancestors was a trigger for her to begin extensive research into this. Her discoveries, with nearly 23,000 people in her family tree, allow her to give her daughter a more concrete picture of their African roots. This underscores the importance of historical awareness and recognizing your heritage, especially for those whose history has been marked by slavery and decolonization.

Share Cooking Back to Our Roots

Complexity of Slavery History

Tirza's talk revealed several emotional and shocking aspects of slavery history. She shared the story of her ancestor who, as a child, was smuggled from Africa to Suriname and later freed a number of people, liberating a large group. She also revealed a document in which a white woman petitions to sell her still enslaved mother and children because of their refusal to fulfill enslaved duties.

This highlights the resilience and refusal of people to conform to the slavery system. These stories highlight the profound impact of the slavery period and the complexity of Suriname's slavery past. The importance of listening to and sharing these stories cannot be stressed enough. It contributes to a more inclusive and respectful society, where heritage, identity, and the experiences of all communities are recognized and celebrated.

Leave a comment

Food, Culture, and Emotion

Finally, Tirza talked about her passion for food, especially rice with bok choy, and emphasized its cultural and emotional significance. She explained that "pranasi" food has deep historical significance related to the slavery past and the meals that resulted from it. This highlights the power of food as a unifying element that not only nourishes but also transmits culture, history, and feelings of community.

These conversations provide a valuable opportunity to reflect, learn, and celebrate the stories that shape our history and identity. It is a call for recognition, understanding, and connection. We hope this conversation with Tirza Snoijl is an inspiration to think more deeply about your own history, heritage and identity.

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.