Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
Veganisme en Eritrese Erfgoed
0:00
-44:20

Veganisme en Eritrese Erfgoed

Transcript

No transcript...

For the English summary, scroll downwards

In deze aflevering van de Cooking Back to Our Roots spreekt host Vivian Acquah (Gecertificeerde DEI trainer/ consultant) met Eden Weldai (Senior Client Success Specialist).

Tijdens dit boeiende gesprek werden verschillende onderwerpen besproken, variërend van afkomst en identiteit tot veganistisch eten in de Afrikaanse diaspora. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen:

Bewustwording van Afkomst en Identiteit

Eden Weldai, met roots in Oost-Afrika (Eritrea), benadrukte het belang van bewustzijn van je afkomst en identiteit. Ze deelde hoe dit bewustzijn bijdraagt aan zelfvertrouwen in professionele situaties, en haar ervaring als enige zwarte vrouw op de werkvloer waar ze haar mening deelde over inclusie, wat invloed had op het beleid van het bedrijf. Dit benadrukt het belang van het omarmen van je afkomst en identiteit, zelfs in professionele omgevingen.

Het Belang van Kwetsbaarheid en Groeimindset

Host Vivian Acquah, benadrukte het belang van leren van fouten om een groeimindset te ontwikkelen. Eden deelde haar inzicht dat het belangrijk is om jezelf toe te staan kwetsbaar te zijn en dat uitdagingen universeel zijn, wat leidt tot groei en persoonlijke ontwikkeling.

Het Pad naar Veganisme

Een ander fascinerend onderwerp was Eden's reis naar veganisme. Ze begon deze reis uit interesse en onderzoek naar voeding en gezondheid. Haar besluit om veganistisch te gaan eten was rigoureus, maar ze merkte al snel gezondheidsvoordelen. Deze ontwikkeling binnen de Afrikaanse diaspora roept belangrijke vragen op over traditionele voedingspatronen en het belang van bewustzijn over voeding.

De Invloed van Veganisme binnen de Afrikaanse en Caribische Gemeenschappen

Eden deelde haar ervaring met veganistisch eten binnen de Eritrese gemeenschap, waar veganistisch eten vanuit religie en vasten niet ongebruikelijk is. Echter, haar keuze buiten deze tradities werd wel opgemerkt. Hierdoor wordt duidelijk dat er behoefte is aan meer focus op veganistische opties binnen Afrikaanse en Caribische gemeenschappen. Dit opent deuren voor nieuwe gesprekken en een bredere kijk op voeding binnen de Afrikaanse diaspora.

Share Cooking Back to Our Roots

De Impact van Voeding op Gezondheid en Bewustzijn

Er werd ook gesproken over de marketing rondom melk en het belang van het onderzoeken van de eetgewoonten van voorouders. Daarnaast werd benadrukt dat voeding een directe impact kan hebben op gezondheidsproblemen, en het belang van bewustzijn en gesprekken met artsen. Ook werd de waarde van het hebben van een huisarts met kennis van de Afrikaanse diaspora benadrukt, wat een belangrijke kwestie is binnen de gemeenschap.

Bewustwording van Racisme en Strategisch Denken

Een ander krachtig onderwerp was het belang van bewustwording van racisme en strategisch denken in de maatschappij, vooral in de context van gebeurtenissen zoals de dood van George Floyd. Dit vereist een educatieve benadering en het leren van ervaringen om een dieper begrip van de problematiek te krijgen.

Leave a comment

De Waarde van Educatie en Gesprekken

De algehele waarde van de podcast "Cooking Back to Our Roots" werd benadrukt, evenals het belang van het delen van inzichten en verhalen, en het streven naar een diepere waardering voor gedeeld erfgoed. Het gesprek eindigde met bedankjes en een oproep om de aflevering te delen, wat de betrokkenheid en de wens om deze essentiële gesprekken te verspreiden onderstreept.

Hierbij de uitnodiging om de aflevering te beluisteren en om de gesprekken en inzichten te delen, zodat deze essentiële onderwerpen verder worden verspreid.

Bio Eden Weldai

Eden Weldai is a driven and passionate professional with a proven track record of success across multiple sectors. In her current role, she excels by leveraging their leadership skills and client management expertise to ensure the satisfaction and growth of their clients. Their dedication to continuous improvement and passion for driving change and championing DEIB make them a valuable asset to any team or organization.

Bio Vivian Acquah CDE®

Vivian Acquah, gedreven en bevlogen, is een gecertificeerde DEI Consultant/ Trainer (CDE®) die furore maakt in de wereld van welzijn op het werk en DGI (Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie). Met een naam die letterlijk "water" betekent, is Vivian een brandblusser geworden op het gebied van DGI. Ze helpt klanten als Heineken,  Indeed, PGB Pensioendiensten,Vodafone Ziggo, Deloitte, LinkedIn, Swift, TIBCO, Cargill, Zalando, Gemeente Leiden, UWV, Waternet, PWC.

Hilbet Vegan

Injera/Enjera Vegan Style

Ge’at

English

In this episode of Cooking Back to Our Roots, host Vivian Acquah (Gecertificeerde DEI trainer/ consultant) with Eden Weldai (Senior Client Success Specialist). Several topics were discussed during this engaging conversation, ranging from origins and identity to vegan food in the African diaspora. Here is a summary of the main topics:

Awareness of Origins and Identity

Eden Weldai, with roots in East Africa (Eritrea), emphasized the importance of awareness of one's origins and identity. She shared how this awareness contributes to self-confidence in professional situations and her experience as the only black woman in the workplace, where she shared her views on inclusion, which influenced company policy. This highlights the importance of embracing your origins and identity, even in professional settings.

The Importance of Vulnerability and Growth Mindset

Host Vivian Acquah highlighted the importance of learning from mistakes to develop a growth mindset. Eden shared her insight that it is important to allow yourself to be vulnerable and that challenges are universal, leading to growth and personal development.

The Path to Veganism

Another fascinating topic was Eden's journey to veganism. She began this journey out of interest and research into nutrition and health. Her decision to go vegan was rigorous, but she soon noticed health benefits. This development within the African diaspora raises important questions about traditional dietary patterns and the importance of awareness about nutrition.

The Influence of Veganism within African and Caribbean Communities

Eden shared her experience of eating vegan within the Eritrean community, where eating vegan based on religion and fasting is not uncommon. However, her choice outside of these traditions was noted. This highlights the need for more focus on vegan options within African and Caribbean communities. This opens doors for new conversations and a broader view of nutrition within the African diaspora.

Share Cooking Back to Our Roots

The Impact of Nutrition on Health and Awareness

Marketing around milk and the importance of researching ancestors' eating habits were also discussed. It was also highlighted that nutrition can have a direct impact on health problems and the importance of awareness and conversations with doctors. The value of having a GP with knowledge of the African diaspora, which is an important issue within the community, was also highlighted.

Awareness of Racism and Strategic Thinking

Another powerful topic was the importance of raising awareness of racism and strategic thinking in society, especially in the context of events such as the death of George Floyd. This requires an educational approach and experiential learning to gain a deeper understanding of the issues.

Leave a comment

The Value of Education and Conversations

The overall value of the podcast "Cooking Back to Our Roots" was highlighted, as well as the importance of sharing insights and stories and striving for a deeper appreciation of shared heritage. The conversation ended with thanks and a call to share the episode, underlining the commitment and desire to spread these essential conversations.

The invitation is hereby extended to listen to the episode and share the conversations and insights to further spread these essential topics.

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.