Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
Finding Warmth Abroad
0:00
-47:59

Finding Warmth Abroad

A Conversation with Engracia Castelo

Scroll naar beneden voor de Nederlandse tekst

In this episode of the Cooking Back to Our Roots podcast, host Vivian Acquah (Certified DEI Trainer/ Consultant) engages in a thought-provoking conversation with Engracia Castelo (Founder of Expanding Beauty).

In a world that often glorifies perfection and success on social media, it's refreshing to witness individuals who embrace authenticity and share their real, unfiltered stories. Engracia Castelo, a business owner and single mother, has leveraged her platform to document her personal journey, struggles, and triumphs. By doing so, she aims to motivate and support others who may not have a strong support system. Her commitment to posting genuine, raw content stands as a testament to the power of authenticity in fostering connection and understanding.

The Power of Identity: A Journey through Cultural Connections

Engracia's background forms a rich tapestry woven from diverse cultural threads. Born in Angola and raised in Germany before settling in the Netherlands, her experiences have been intertwined with the nuances of identity and belonging. She infuses her love for Angolan cuisine into her daily life, cherishing meals like fumbwa, callaloo, and okra stew. These dishes not only serve as culinary delights but also act as portals to her heritage, grounding her in the essence of her cultural identity. As she navigates the complexities of her diasporic journey, Engracia finds solace and strength in the unity and commonalities that exist among communities from Suriname, Africa, and the Caribbean. Languages, customs, and cultural ties that reflect the tenacious spirit of a people united by a shared history also contribute to this shared bond, which transcends the realm of cuisine.

Empowerment and Purpose: Nurturing Self-Discovery and Growth

A pivotal aspect of Engracia's journey lies in her quest to discover her purpose and empower others. She advocates for individuals, especially within the Black community, to understand their innate power and resist the inclination to victimize themselves. Embracing one's purpose becomes vital in navigating life's challenges and orchestrating a fulfilling existence. Engracia encourages the cultivation of mental well-being, fervently stressing the importance of not carrying a burden, particularly for Black women. By nurturing an understanding of self and purpose, she exemplifies the transformative potential of embracing one's innate strength and resilience.

From Struggle to Triumph: The Entrepreneurial Odyssey

The journey of entrepreneurship is filled with challenges, but it also presents a realm where individuals can forge their own pathways and seize countless opportunities. Engracia and Vivian engage in a candid discussion about the challenges of entrepreneurship and the necessity of trust and contracts in collaborative ventures. Engracia shares her personal journey of establishing a sales agency, a testament to her tenacity and willingness to navigate a field rife with rejection and deceit. Her experience of being deceived in business dealings underscores the importance of having all necessary documents in place and discerning the seriousness of one's collaborators. Through her entrepreneurial odyssey, Engracia embodies the resilience and determination necessary to triumph over adversity, cultivating her path to success.

The Essence of Unity and Collaboration: Fostering Growth Together

Vivian and Engracia come together, centered on a theme deeply rooted in unity and collaboration. They emphasize the need for Black communities to focus on commonalities and harness a universal language to bridge differences. By advocating for unity and collaboration, they underscore the potential for collective growth and the dismantling of barriers that inhibit progress. It is through the celebration of similarities and a dedication to shared goals that the foundation for transformative change is laid, permeating through the fabric of communities and igniting the fires of collective empowerment.

In this episode of Cooking Back to Our Roots, Engracia Castelo's narrative unfolds as a testament to the transformative power of authenticity, resilience, and unity. Her journey, entwined with a rich tapestry of cultural connections and purpose-driven endeavors, encapsulates the vibrancy of her heritage and the unwavering strength she radiates.

From navigating the complexities of diasporic identities to forging a path of empowerment and collaboration, Engracia's story reverberates as a beacon of hope, unity, and resilience. As we journey through the echoes of her experiences, may we find solace in the embrace of authenticity, unity, and the potential for collective growth.

How to make FUMBWA

Callaloo

Okro Stew

Nederlands

In deze aflevering van de podcast Cooking Back to Our Roots gaat host Vivian Acquah ( Gecertificeerd DEI Trainer/consultant) een thought-provoking gesprek aan met Engracia Castelo ( Oprichtster van Expanding Beauty).

In een wereld die perfectie en succes vaak op sociale media verheerlijkt, is het verfrissend om mensen te zien die authenticiteit omarmen en hun echte, ongefilterde verhalen delen. Engracia Castelo, een ondernemer en alleenstaande moeder, heeft haar platform gebruikt om haar persoonlijke reis, uitdagingen en overwinningen te delen. Door dit te doen wil ze anderen motiveren en steunen die misschien geen sterk ondersteuningssysteem hebben. Haar toewijding om oprechte, ongepolijste inhoud te plaatsen is een bewijs van de kracht van authenticiteit in het bevorderen van verbinding en begrip.

De kracht van identiteit: Een reis door culturele banden

Engracia's achtergrond vormt een rijk weefsel van verschillende culturele draden. Geboren in Angola en opgegroeid in Duitsland voordat ze zich in Nederland vestigde, zijn haar ervaringen verweven met de nuances van identiteit en erbij horen. Ze verwerkt haar liefde voor de Angolese keuken in haar dagelijks leven en koestert maaltijden als fumbwa, kalulu en okra stew. Deze gerechten dienen niet alleen als culinaire hoogstandjes, maar zijn ook toegangspoorten tot haar erfgoed, waardoor ze stevig verankerd is in de essentie van haar culturele identiteit. Terwijl ze door de complexiteit van haar diasporareis navigeert, vindt Engracia troost en kracht in de eenheid en overeenkomsten die bestaan tussen gemeenschappen uit Suriname, Afrika en het Caribisch gebied. Talen, gewoonten en culturele banden die de vasthoudende geest weerspiegelen van een volk dat verenigd is door een gedeelde geschiedenis dragen ook bij aan deze gedeelde band, die het domein van de keuken overstijgt.

Empowerment en doelgerichtheid: zelfontdekking en groei stimuleren

Een centraal aspect van Engracia's reis is haar zoektocht om haar doel te ontdekken en anderen te bekrachtigen. Ze pleit ervoor dat mensen, vooral in de zwarte gemeenschap, hun aangeboren kracht begrijpen en de neiging om zichzelf tot slachtoffer te maken weerstaan. Je eigen doel omarmen is essentieel om de uitdagingen van het leven aan te kunnen en een bevredigend bestaan te kunnen leiden. Engracia moedigt het cultiveren van mentaal welzijn aan en benadrukt vurig het belang van het niet dragen van een last, in het bijzonder voor zwarte vrouwen. Door begrip te kweken voor zichzelf en voor het doel dat je nastreeft, laat ze het transformerende potentieel zien van het omarmen van je aangeboren kracht en veerkracht.

Van strijd naar triomf: de ondernemersreis

De reis van het ondernemen is gevuld met uitdagingen, maar het is ook een rijk waarin individuen hun eigen pad kunnen uitstippelen en ontelbare kansen kunnen grijpen. Engracia en Vivian voeren een openhartig gesprek over de uitdagingen van ondernemerschap en de noodzaak van vertrouwen en contracten in samenwerkingsverbanden. Engracia deelt haar persoonlijke reis naar de oprichting van een salesbureau, een bewijs van haar vasthoudendheid en bereidheid om te navigeren in een veld met teleurstelling en bedrog. Haar ervaring om bedrogen te worden in zakelijke transacties onderstreept het belang van het hebben van alle benodigde documenten en het onderscheiden van de ernst van je medewerkers. Door haar ondernemersavontuur belichaamt Engracia de veerkracht en vastberadenheid die nodig zijn om tegenslagen te overwinnen en haar weg naar succes te cultiveren.

De essentie van eenheid en samenwerking: Samen groei stimuleren

Vivian en Engracia komen samen rond een thema dat diep geworteld is in eenheid en samenwerking. Ze benadrukken dat zwarte communities zich moeten richten op overeenkomsten en een universele taal moeten gebruiken om verschillen te overbruggen. Door te pleiten voor eenheid en samenwerking benadrukken ze het potentieel voor collectieve groei en het slechten van barrières die vooruitgang in de weg staan. Door het vieren van overeenkomsten en een toewijding aan gezamenlijke doelen wordt de basis gelegd voor transformatieve verandering, die doordringt in het weefsel van gemeenschappen en het vuur van collectieve empowerment aanwakkert.

In deze aflevering van Cooking Back to Our Roots ontvouwt het verhaal van Engracia Castelo zich als een bewijs van de transformerende kracht van authenticiteit, veerkracht en eenheid. Haar reis, verweven met een rijk tapijt van culturele connecties en doelgerichte inspanningen, omvat de levendigheid van haar erfgoed en de onwrikbare kracht die ze uitstraalt.

Van het navigeren door de complexiteit van diasporische identiteiten tot het smeden van een pad van empowerment en samenwerking, Engracia's verhaal weerklinkt als een baken van hoop, eenheid en veerkracht. Mogen we tijdens onze reis door de echo's van haar ervaringen troost vinden in de omarming van authenticiteit, eenheid en het potentieel voor collectieve groei.

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.