Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
Zelfbeeld, identiteit en inclusiviteit
0:00
-38:57

Zelfbeeld, identiteit en inclusiviteit

Scroll down for the English version

In deze aflevering van Cooking Back to Our Roots had Vivian Acquah (Gecertificeerde DEI trainer/ consultant) het genoegen om met Glynis Terborg te spreken. Glynis is een getalenteerde theater- en kinderboekschrijver, theaterproducent, adviseur in de zorg en artiestenmanager met een passie voor het onderwijzen van kinderen over diversiteit en zelfbeeld.

Tijdens ons inspirerende gesprek deelde ze haar inzichten over het belang van diversiteit in de media, de kracht van zelfliefde en haar persoonlijke reis naar zelfacceptatie.

Workshop over zelfbeeld en huidskleur

Glynis Terborg heeft talloze workshops gegeven over zelfbeeld en huidskleur aan kinderen in Amsterdam. Tijdens deze workshops praat ze openlijk over diversiteit en schoonheid, en benadrukt ze het belang van zelfliefde. Ze is een grote voorstander van het bieden van een platform waarin kinderen gehoord worden en waar ze zichzelf kunnen uiten, ongeacht hun huidskleur of achtergrond. Haar toewijding aan het doorbreken van vooroordelen en het bevorderen van zelfliefde is bewonderenswaardig en inspirerend.

Bewustwording in de media

Glynis erkent dat er vooruitgang is geboekt als het gaat om diversiteit in boeken, media en televisie. Echter, ze benadrukt dat er nog steeds stereotyperingen en discriminatie bestaan die aandacht vereisen. Ze gelooft sterk in het belang van het bieden van positieve en diverse beelden aan kinderen, zodat ze zichzelf vertegenwoordigd zien en leren om diversiteit te omarmen. Haar vastberadenheid om zich in te zetten voor meer inclusie en representatie in de media is inspirerend en van onschatbare waarde voor de toekomstige generaties.

Share Cooking Back to Our Roots

Zelfliefde en identiteit

Een centraal thema in het gesprek was het belang van zelfliefde en identiteit, met name voor kinderen van kleur. Terborg benadrukt dat het cruciaal is dat kinderen zichzelf zien als individuen en leren om trots te zijn op hun afkomst. Ze deelde een ontroerend voorval waarbij haar zoon aangaf dat het onzin was dat zwarte mensen niet de baas kunnen zijn, wat de noodzaak benadrukt om kinderen te onderwijzen over gelijkwaardigheid, zelfrespect en trots op hun identiteit.

Roots en verbondenheid

Glynis deelde ook haar reis naar zelfacceptatie en haar betrokkenheid bij het vieren van zwarte identiteit. Haar roots in Suriname en haar ervaringen in Nederland hebben haar gevormd tot de gedreven voorvechtster van diversiteit en inclusie die ze vandaag is. Ze benadrukt het belang van het vieren en erkennen van zwarte mensen, en pleit voor het investeren in gezinnen en het vieren van culturele identiteit als cruciaal voor een inclusieve samenleving.

Persoonlijke verbinding met Brabant

Glynis deelde ook haar persoonlijke verbinding met Brabant, waar ze opgroeide in een omgeving die warmte en diversiteit uitstraalde. Haar ouders waren actief bezig met het uitdragen van hun Surinaamse cultuur, en Glynis ervoer de gemeenschap als een plek waar verschillende culturen samensmolten. Haar ervaringen in Brabant hebben haar ertoe aangezet om op haar eigen unieke manier bij te dragen aan het verbeteren van de wereld en het doorbreken van stereotypen.

Leave a comment

Toekomst en zelfreflectie

Glynis benadrukt het belang van individuele trots en het vieren van eigen successen, en moedigt aan tot zelfreflectie en erkenning als basis voor iedereen, ongeacht afkomst. Haar boodschap voor de toekomst is er een van empowerment en het aanmoedigen van individuen om hun eigen maatstaf te zijn. Ze gelooft sterk in het belang van open gesprekken tussen verschillende groepen en pleit voor meer begrip, menselijkheid en openheid in intermenselijke relaties en maatschappelijke kwesties.

Tot slot

In mijn gesprek met Glynis Terborg hebben we de waarde van diversiteit, zelfliefde en identiteit verkend. Haar toewijding aan het doorbreken van vooroordelen, het promoten van inclusie in de media, en het vieren van culturele identiteit is inspirerend en van onschatbare waarde. Haar verhaal is een krachtige herinnering van de impact die individuen kunnen hebben wanneer ze samen streven naar een meer inclusieve wereld.

Masoesa Moksi Alesi (with English Subtitles)

Heri Heri

(klik hier voor de English version

Bruine Bonen met Rijst / Brown Beans with Rice

English

In this episode of Cooking Back to Our Roots, Vivian Acquah (Certified DEI trainer/ consultant) had the pleasure of speaking with Glynis Terborg. Glynis is a talented theatre and children's book writer, theatre producer, healthcare consultant, and artist manager with a passion for teaching children about diversity and self-esteem.

During our inspiring conversation, she shared her insights on the importance of diversity in media, the power of self-love, and her personal journey to self-acceptance.

Workshop on self-image and skin color

Glynis Terborg has given numerous workshops on self-image and skin color to children in Amsterdam. During these workshops, she talks openly about diversity and beauty and stresses the importance of self-love. She is a strong advocate of providing a platform where children can be heard and express themselves, regardless of their skin color or background. Her dedication to breaking prejudice and promoting self-love is admirable and inspiring.

Media awareness

Glynis acknowledges that progress has been made when it comes to diversity in books, media, and television. However, she stresses that stereotyping and discrimination still exist and require attention. She strongly believes in the importance of providing children with positive and diverse images so that they see themselves represented and learn to embrace diversity. Her determination to work for greater inclusion and representation in the media is inspiring and invaluable for future generations.

Self-love and identity

A central theme of the conversation was the importance of self-love and identity, especially for children of color. Terborg stressed that it is crucial that children see themselves as individuals and learn to take pride in their origins. She shared a touching incident where her son pointed out that it was nonsense that black people can’t be in charge, highlighting the need to teach children about equality, self-respect, and pride in their identity.

Share Cooking Back to Our Roots

Roots and connection

Glynis also shared her journey towards self-acceptance and her commitment to celebrating black identity. Her roots in Suriname and her experiences in the Netherlands have shaped her into the passionate advocate for diversity and inclusion she is today. She stresses the importance of celebrating and recognizing black people and advocates for investing in families and celebrating cultural identity as crucial for an inclusive society.

A personal connection to Brabant

Glynis also shared her personal connection to Brabant, where she grew up in an environment that exuded warmth and diversity. Her parents were actively promoting their Surinamese culture, and Glynis experienced the community as a place where different cultures melted together. Her experiences in Brabant prompted her to contribute in her own unique way to improving the world and breaking stereotypes.

Leave a comment

Future and self-reflection

Glynis stresses the importance of individual pride and celebrating one's own successes and encourages self-reflection and recognition as a basis for everyone, regardless of origin. Her message for the future is one of empowerment and encouraging individuals to be their own yardstick. She strongly believes in the importance of open conversations between different groups and advocates for greater understanding, humanity, and openness in interpersonal relations and social issues.

Conclusion

In my conversation with Glynis Terborg, we explored the value of diversity, self-love, and identity. Her dedication to breaking down prejudice, promoting inclusion in the media, and celebrating cultural identity is inspiring and invaluable. Her story is a powerful reminder of the impact individuals can have when they strive together for a more inclusive world.

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.