Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
Culinaire Bruggen Bouwen
0:00
-35:32

Culinaire Bruggen Bouwen

Scroll further to read the English Summary

Een diepgaand gesprek over culinaire roots, identiteit en verbinding In de recente aflevering van "Cooking Back to Our Roots" waren host Vivian Acquah (Gecertificeerde DEI trainer/ consultant) en Joël Feliz (Inspecteur van de politie/ hulpofficier van justitie/ Gerechtstolk in Strafzaken) in gesprek over de kracht van eten om verbindingen te leggen tussen verschillende culturen, identiteiten en mensen.

Tijdens dit inspirerende gesprek deelden Joël en Vivian inzichten over de rol van eten als brug tussen verbindingen, de betekenis van culinaire tradities en het belang van het delen van verhalen over afkomst en identiteit. Hieronder worden de belangrijkste thema's en inzichten uit dit diepgaande gesprek belicht.

De kracht van Mangu: Een reis van oorsprong en verbinding

Joël deelde de oorsprong van het gerecht "Mangu" en hoe het een essentieel onderdeel is van zijn culinaire roots. De naam "Mangu" onthult een verhaal van connectie, waarbij het gerecht zijn oorsprong vindt in een Amerikaanse soldaat die het tijdens de bezetting van de Dominicaanse Republiek in de jaren 20 at. De rijke geschiedenis van dit gerecht illustreert de vermenging van Afrikaanse en Europese invloeden, waarmee het Joël verbindt met zijn afkomst en de oorspronkelijke bewoners van de Dominicaanse Republiek.

Verbondenheid in Roots en Identiteit

Het gesprek was doordrenkt van de diepe verbondenheid die Joël voelt met zijn culinaire roots en identiteit. Hij legde uit hoe hij de kunst van het bereiden van traditionele gerechten uit de Dominicaanse Republiek heeft omarmd, geleerd van zijn familie. Bovendien benadrukte hij dat het kijken naar Dominicaanse programma's in Nederland een bron van troost en verbinding voor hem is. Dit benadrukt de kracht van eten om mensen in staat te stellen hun afkomst en cultuur te eren, ongeacht waar ze zich bevinden.

Eten als Brug: Verbindingen tussen Zuid-Amerikaanse keuken en de Afrikaanse diaspora

Een boeiend onderdeel van het gesprek was de invloed van bruine bonen in Zuid-Amerikaanse keukens en de rol van bananen in de Afrikaanse diaspora. Joël gaf een diepgaand inzicht in deze culinaire elementen en benadrukte de rol die ze spelen in het verbinden van verschillende culturen en keukens. Dit benadrukt de universele kracht van eten om bruggen te slaan tussen mensen van verschillende achtergronden.

Share Cooking Back to Our Roots

Omgaan met Uitdagingen: Acceptatie, Nieuwsgierigheid en Gratitude

Joël deelde krachtige inzichten over het belang van acceptatie, oprechte nieuwsgierigheid en dankbaarheid in het dagelijks leven. Hij benadrukte het belang van het leven in het moment en het erkennen van vooroordelen en blinde vlekken. Zijn boodschap van veerkracht en dankbaarheid resoneerde diep en bood een waardevol perspectief op het omgaan met uitdagingen.

De Missie van Joël Feliz: Veilige en Inclusieve Gemeenschappen

Joël's toewijding aan het creëren van veilige en inclusieve gemeenschappen, zowel lokaal als internationaal, is bewonderenswaardig. Zijn ervaring als inspecteur van de politie en gerechtstolk in strafzaken hebben hem een dieper begrip van de waarde van verbinding en inclusie gegeven. Zijn boodschap van acceptatie en verbinding heeft betekenis in zowel de culinaire wereld als in bredere contexten van maatschappelijke inclusie.

Het Belang van Zichtbaarheid en Het Delen van Verhalen

Vivian en Joël waren het erover eens dat zichtbaarheid en het delen van verhalen via verschillende platforms mensen kunnen inspireren en verbinden. Het benadrukken van culturele identiteit en het omarmen van alle aspecten van identiteit was een centraal thema in hun gesprek. Ze bepleiten het belang van het delen van verhalen om de verbinding en begrip tussen mensen te versterken.

Leave a comment

Het Pad naar Inspiratie en Verbinding

Het gesprek beëindigde met een krachtige noot over het belang van het benutten van het heden en het uiten van dankbaarheid voor het leven en werk. Joël's inspirerende woorden boden een les in veerkracht, authenticiteit en de kracht van verbinding door eten en verhalen. In hun diepgaande gesprek over culinaire connecties, identiteit en verbinding, hebben Joël Feliz en Vivian Acquah een rijke schat aan inzichten gedeeld. Hun conversatie dient als een inspiratiebron voor het koesteren en delen van culinaire tradities, het omarmen van culturele identiteit en het creëren van inclusieve gemeenschappen.

Het gesprek tussen Joël en Vivian illustreert op indrukwekkende wijze de kracht van eten en verhalen om bruggen te slaan tussen mensen van diverse achtergronden en culturen. Dit gesprek nodigt luisteraars uit om zelf te reflecteren op hun eigen culinaire roots, identiteit en de verbindingen die ze kunnen smeden door het delen van gerechten en verhalen. Joël Feliz en Vivian Acquah hebben met hun gesprek een waardevolle bijdrage geleverd aan de versterking van verbindingen, het benadrukken van culturele diversiteit en het verspreiden van positieve boodschappen van inclusie en acceptatie. Hun woorden zullen zeker resoneren en inspiratie bieden aan een breed publiek.

Bio Joël Feliz

Joël Feliz is een gerespecteerde man van 48 jaar oud, wiens leven verrijkt wordt door zijn huwelijk met Karina en hun drie zonen. Zijn roots liggen in de Dominicaanse Republiek, vanwaar hij zijn levensreis begon voordat hij zich vestigde in Nederland.

In zijn professioneel leven bekleedt Joël een belangrijke positie als inspecteur bij de politie. Zijn toewijding aan gerechtigheid gaat verder; hij dient ook als hulpofficier van justitie, een functie die een brug slaat tussen de wetshandhaving en de rechtspraak. Bovendien levert hij een onmisbare bijdrage aan het rechtssysteem in zijn rol als gerechtstolk in strafzaken, waarbij hij zorgt voor helderheid en begrip over taalbarrières heen.

Buiten zijn werk is Joël gepassioneerd door dans en voetbal. Zijn liefde voor de Latijns-Amerikaanse cultuur komt tot uiting in zijn hobby's; hij danst graag Merengue, Bachata en Salsa, waarbij hij de energie en het ritme van zijn thuisland levend houdt.

Bio Vivian Acquah CDE®

Vivian Acquah, gedreven en bevlogen, is een gecertificeerde DEI Consultant/ Trainer (CDE®) die furore maakt in de wereld van welzijn op het werk en DGI (Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie). Met een naam die letterlijk "water" betekent, is Vivian een brandblusser geworden op het gebied van DGI. Ze helpt klanten als Heineken,  Indeed, PGB Pensioendiensten,Vodafone Ziggo, Deloitte, LinkedIn, Swift, TIBCO, Cargill, Zalando, Gemeente Leiden, UWV, Waternet, PWC.

Dominican Mangu

La Bandera

Moro de Habichuelas | Rice & Beans

English

An in-depth conversation about culinary roots, identity, and connection In the recent episode of "Cooking Back to Our Roots", host Vivian Acquah (Certified DEI trainer/consultant) and Joël Feliz (Police Inspector/ Assistant Public Prosecutor/ Court Interpreter in Criminal Cases) were in conversation about the power of food to make connections between different cultures, identities, and people.

During this inspiring conversation, Joël and Vivian shared insights on the role of food as a bridge between connections, the significance of culinary traditions, and the importance of sharing stories of origin and identity. The following highlights the key themes and insights from this in-depth conversation.

The power of Mangu: A journey of origin and connection

Joel shared the origins of the dish "Mangu" and how it is an essential part of his culinary roots. The name "Mangu" reveals a story of connection, with the dish tracing its origins to an American soldier who ate it during the occupation of the Dominican Republic in the 1920s. The rich history of this dish illustrates the blending of African and European influences, connecting Joel to his origins and the original inhabitants of the Dominican Republic.

Connections in Roots and Identity

The talk was steeped in the deep connection Joel feels with his culinary roots and identity. He explained how he had embraced the art of preparing traditional dishes from the Dominican Republic and learned from his family. Moreover, he stressed that watching Dominican programs in the Netherlands is a source of comfort and connection for him. This highlights the power of food to enable people to honor their origins and culture, no matter where they are.

Food as Bridge: Connections between South American cuisine and the African diaspora

A fascinating part of the talk was the influence of brown beans in South American cuisines and the role of bananas in the African diaspora. Joel gave a deep insight into these culinary elements and highlighted the role they play in connecting different cultures and cuisines. This highlighted the universal power of food to build bridges between people from different backgrounds.

Share Cooking Back to Our Roots

Dealing with Challenges: Acceptance, Curiosity and Gratitude

Joel shared powerful insights on the importance of acceptance, genuine curiosity, and gratitude in daily life. He stressed the importance of living in the moment and acknowledging biases and blind spots. His message of resilience and gratitude resonated deeply and offered a valuable perspective on dealing with challenges.

Joel Feliz's Mission: Safe and Inclusive Communities

Joel's commitment to creating safe and inclusive communities, both locally and internationally, is admirable. His experience as a police inspector and court interpreter in criminal cases has given him a deeper understanding of the value of connection and inclusion. His message of acceptance and connection has meaning in both the culinary world and broader contexts of social inclusion.

The Importance of Visibility and Sharing Stories

Vivian and Joel agreed that visibility and sharing stories through different platforms can inspire and connect people. Emphasizing cultural identity and embracing all aspects of identity was a central theme in their conversation. They advocated the importance of sharing stories to strengthen connections and understanding between people.

Leave a comment

The Path to Inspiration and Connection

The conversation ended on a powerful note about the importance of harnessing the present and expressing gratitude for life and work. Joel's inspiring words offered a lesson in resilience, authenticity, and the power of connection through food and stories. In their in-depth conversation on culinary connections, identity, and connection, Joel Feliz and Vivian Acquah shared a rich wealth of insights. Their conversation serves as an inspiration for nurturing and sharing culinary traditions, embracing cultural identity, and creating inclusive communities.

The conversation between Joel and Vivian impressively illustrates the power of food and stories to build bridges between people of diverse backgrounds and cultures. This conversation invites listeners to reflect for themselves on their own culinary roots, identity, and the connections they can forge through sharing dishes and stories. Joel Feliz and Vivian Acquah have made a valuable contribution with their conversation to strengthening connections, highlighting cultural diversity, and spreading positive messages of inclusion and acceptance. Their words are sure to resonate and inspire a wide audience.

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.