Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
Navigating Clashes and Staying True
0:00
-41:23

Navigating Clashes and Staying True

In a thought-provoking episode of Cooking Back to Our Roots, Shenin Lebrun (entrepreneur & career mentor) joined host Vivian Acquah (Certified DEI Trainer/ Consultant) to discuss the challenges of navigating cultural clashes and staying true to oneself while balancing multiple identities.

Shenin shared her personal journey of embracing her Surinamese roots while forging her path in the corporate world and ultimately becoming an entrepreneur. Her poignant reflections shed light on the complexities of cultural identity and the importance of connecting with one's heritage.

Embracing Cultural Diversity: A Path to Self-Discovery

Shenin Lebrun's story exemplifies the rich tapestry of cultural diversity that many individuals navigate in today's global society. Born from Surinamese parents who migrated to Holland to study, Shenin was immersed in a blend of Dutch and Surinamese cultures. Education played a significant role in her family's heritage, reflecting the values of many Surinamese communities. As she embarked on her professional journey, she juggled the expectations of her upbringing with the corporate landscape, embracing the essence of her roots while adapting to the dynamics of the business world.

The Power of Unity and Representation

A compelling theme that emerged from Shenin and Vivian's discussion was the power of unity within the black community. Both guests emphasized the need for respect, open-mindedness, and embracing the power of community to overcome challenges. The conversation delved into the significance of representation and visibility for people of color, resonating deeply with Shenin's advocacy for more diverse representation in media.

Resilience and Entrepreneurship: Pursuing Passion and Purpose

Shenin's transition from a longstanding career at Nike to founding her own consultancy encapsulates the transformative journey of pursuing passion and purpose. Her fearless leap into entrepreneurship reflects the resilience and determination necessary to carve a unique path. By drawing on the transferable skills acquired in a corporate setting, Shenin redefined success on her terms, showcasing the courage to embrace vulnerability and adapt to change.

Preserving Tradition and Passing on Legacy

The thought-provoking conversation on traditional Surinamese dishes served as a reminder of the invaluable link between culinary heritage and family legacies. Shenin's regret over not learning to prepare certain dishes from her father underscored the importance of preserving tradition and passing on cultural legacy to future generations. This reflection serves as a poignant reminder of the significance of intergenerational bonds and the preservation of cultural traditions.

Share Cooking Back to Our Roots

Representation in Media: Shaping Narratives and Inspiring Future Generations

Shenin's passion for amplifying underrepresented voices through film and media projects unveiled the pivotal role of storytelling in shaping narratives and inspiring future generations. Her dedication to creating content that reflects and represents diverse backgrounds highlights the transformative potential of narratives to foster inclusivity and empowerment.

Redefining Success and Embracing Support

One of the most impactful aspects of the conversation was Shenin and Vivian's emphasis on redefining success and embracing support systems. Their shared perspective illuminated the significance of seeking support from allies who can help bring visions to life. Their insight serves as a compelling reminder of the profound impact that collaboration, mentorship, and community solidarity can have on personal and professional growth.

Leave a comment

Conclusion: Inspiring Change Through Cultural Connection

As the conversation drew to a close, Shenin and Vivian echoed the importance of inspiring change through cultural connection. Their reflection on perseverance, representation, and the intergenerational impact of success resonates as a timeless testament to the enduring power of embracing one's roots. Through their dialogue, they have ignited a flame of inspiration that encourages individuals to connect with their cultural heritage, advocate for inclusivity, and strive for a future where diverse voices are celebrated and uplifted.

In conclusion, Shenin Lebrun's compelling narrative and the engaging discourse with Vivian Acquah serve as a beacon of hope and empowerment. Their conversation transcends the boundaries of cultural identities, entrepreneurship, and representation, leaving an indelible mark on the hearts and minds of listeners. As we embark on our respective journeys, may we draw strength from the wisdom shared in this episode, embracing our roots, celebrating diversity, and championing change.

Bio Shenin Lebrun

Shenin Lebrun, born and raised in Amsterdam with Surinamese roots, is a career mentor, entrepreneur, speaker, TV/film producer, and a mother to Zohra-Lisa. Her career started at Nike 17 years ago, right after university.

By following her dreams, Shenin has become a self-made businesswoman. In 2021, she founded Hustle & Heart Consultancy to help organizations develop and retain their high-performing talent.

Bio Vivian Acquah CDE®

Passionate and driven, Vivian Acquah is a Certified Diversity Executive (CDE®) who is making waves in the world of workplace wellness and DEI. With a name that literally translates to "water," Vivian has become an extinguisher of fires related to DEI, helping clients such as Heineken, LinkedIn, Google, Indeed, Deloitte, Tibco, Cargill, Swift, Acrolinx, KLM, and Zalando.

Rice with Pom

Brown Beans with Rice

In een tot nadenken stemmende aflevering van Cooking Back to Our Roots voegde Shenin Lebrun (entrepreneur & career mentor) zich bij host Vivian Acquah (Certified DGI Trainer/ Consultant) om te praten over de uitdagingen van het navigeren door culturele tegenstellingen en trouw blijven aan jezelf terwijl je meerdere identiteiten in balans houdt. Shenin deelde haar persoonlijke reis van het omarmen van haar Surinaamse wortels terwijl ze haar weg zocht in het bedrijfsleven en uiteindelijk ondernemer werd. Haar indringende reflecties werpen een licht op de complexiteit van culturele identiteit en het belang van een band met je erfgoed.

Culturele diversiteit omarmen: Een pad naar zelfontdekking

Het verhaal van Shenin Lebrun is een goed voorbeeld van de rijke culturele diversiteit waar veel mensen in de huidige internationale samenleving mee te maken hebben. Shenin werd geboren uit Surinaamse ouders die naar Nederland migreerden om te studeren en werd ondergedompeld in een mix van Nederlandse en Surinaamse culturen. Onderwijs speelde een belangrijke rol in het erfgoed van haar familie en weerspiegelt de waarden van veel Surinaamse gemeenschappen. Toen ze aan haar professionele reis begon, jongleerde ze tussen de verwachtingen van haar opvoeding en het zakelijke landschap, waarbij ze de essentie van haar wortels omarmde en zich tegelijkertijd aanpaste aan de dynamiek van de zakenwereld.

De kracht van eenheid en vertegenwoordiging

Een boeiend thema dat naar voren kwam uit de discussie van Shenin en Vivian was de kracht van eenheid binnen de zwarte gemeenschap. Beide gasten benadrukten de noodzaak van respect, ruimdenkendheid en het omarmen van de kracht van de gemeenschap om uitdagingen te overwinnen. Het gesprek ging dieper in op het belang van representatie en zichtbaarheid voor mensen van kleur, wat diep resoneerde met Shenins pleidooi voor een meer diverse vertegenwoordiging in de media.

Veerkracht en ondernemerschap: Passie en doel nastreven

Shenin's overgang van een langdurige carrière bij Nike naar het oprichten van haar eigen consultancybedrijf vat de transformatieve reis van het nastreven van passie en doel samen. Haar onbevreesde sprong naar het ondernemerschap weerspiegelt de veerkracht en vastberadenheid die nodig zijn om een uniek pad uit te stippelen. Door gebruik te maken van de overdraagbare vaardigheden die ze in een bedrijfsomgeving heeft opgedaan, heeft Shenin succes op haar eigen manier geherdefinieerd en de moed getoond om kwetsbaarheid te omarmen en zich aan te passen aan verandering.

Traditie behouden en erfenis doorgeven

Het tot nadenken stemmende gesprek over traditionele Surinaamse gerechten herinnerde ons aan de onschatbare band tussen culinair erfgoed en familie-erfenissen. Shenin's spijt over het feit dat ze bepaalde gerechten niet van haar vader heeft leren bereiden, onderstreepte het belang van het bewaren van tradities en het doorgeven van cultureel erfgoed aan toekomstige generaties. Deze reflectie dient als een aangrijpende herinnering aan het belang van banden tussen generaties en het behoud van culturele tradities.

Share Cooking Back to Our Roots

Representatie in de media: Verhalen vormgeven en toekomstige generaties inspireren

Shenins passie voor het versterken van ondervertegenwoordigde stemmen door middel van film- en mediaprojecten onthulde de centrale rol van verhalen vertellen in het vormgeven van verhalen en het inspireren van toekomstige generaties. Haar toewijding om inhoud te creëren die verschillende achtergronden weerspiegelt en vertegenwoordigt, benadrukt het transformerende potentieel van verhalen om inclusiviteit en empowerment te bevorderen.

Succes opnieuw definiëren en ondersteuning omarmen

Een van de meest impactvolle aspecten van het gesprek was Shenin en Vivian's nadruk op het herdefiniëren van succes en het omarmen van supportsystemen. Hun gedeelde perspectief belichtte het belang van het zoeken naar steun van bondgenoten die kunnen helpen om visies tot leven te brengen. Hun inzicht dient als een overtuigende herinnering aan de diepgaande impact die samenwerking, mentorschap en solidariteit binnen de gemeenschap kunnen hebben op persoonlijke en professionele groei.

Leave a comment

Conclusie: Inspireren tot verandering door culturele verbinding

Toen het gesprek ten einde liep, herhaalden Shenin en Vivian het belang van het inspireren van verandering door middel van culturele verbondenheid. Hun reflectie over doorzettingsvermogen, vertegenwoordiging en de intergenerationele impact van succes resoneert als een tijdloos bewijs van de blijvende kracht van het omarmen van je wortels. Door hun dialoog hebben ze een vlam van inspiratie ontstoken die mensen aanmoedigt om zich te verbinden met hun culturele erfgoed, te pleiten voor inclusiviteit en te streven naar een toekomst waarin diverse stemmen worden gevierd en verheven.

Concluderend kunnen we stellen dat het meeslepende verhaal van Shenin Lebrun en het boeiende gesprek met Vivian Acquah dienen als een baken van hoop en empowerment. Hun gesprek overstijgt de grenzen van culturele identiteiten, ondernemerschap en representatie en laat een onuitwisbare indruk achter in de harten en hoofden van luisteraars. Mogen we kracht putten uit de wijsheid die in deze aflevering is gedeeld, onze wortels omarmen, diversiteit vieren en opkomen voor verandering, terwijl we onze eigen weg gaan.

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.