Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
Het Belang van Zelfacceptatie, Inclusiviteit en Cultuur in de Maatschappij
0:00
-47:56

Het Belang van Zelfacceptatie, Inclusiviteit en Cultuur in de Maatschappij

Een diepgaand gesprek met Saundra Williams

Scroll down for the English Summary

In deze aflevering van Cooking Back to Our Roots was Saundra Williams te gast en werd er een diepgaand gesprek gevoerd over zelfacceptatie, inclusiviteit, de kracht van culturele identiteit en de rol van voedsel binnen de gemeenschap.

Het gesprek tussen Saundra Williams (Cultural & Social Impact Consultant) en host Vivian Acquah (Gecertificeerde DEI trainer/ consultant) bood een ontroerende kijk op thema's als zelfvertrouwen, communitysteun en het belang van culturele diversiteit.

Zelfacceptatie en Omgaan met Imposter Syndrome

Tijdens het gesprek deelt Saundra Williams openhartig over haar persoonlijke worsteling met zelfacceptatie en het omgaan met negatieve stemmen. Haar verhaal benadrukte het belang van het overwinnen van onzekerheden en het cultiveren van een positieve relatie met zichzelf. Vivian Acquah deelde in dit opzicht haar inzichten over het impostor syndrome en hoe externe factoren en omgevingsinvloeden hierop van invloed kunnen zijn.

Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie in Organisaties

Een ander belangrijk onderwerp van discussie was de noodzaak van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in organisaties. Saundra en Vivian onderstreepten het belang van het heroverwegen van bestaande kaders en het uitnodigen van diverse stemmen voor echte inclusie. Met hun persoonlijke ervaringen en reflecties op zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen benadrukten ze de waarde van het creëren van een werkomgeving waarbinnen iedereen zich gewaardeerd voelt.

Share Cooking Back to Our Roots

Het Belang van Kwetsbaarheid en Communitygevoel

Saundra deelde ook haar ervaringen als mede-oprichter van Sister Circle, waar kracht en kwetsbaarheid hand in hand gingen. Ze pleitte voor het omarmen van kwetsbaarheid en het creëren van een communitygevoel als essentiële elementen voor groei en onderlinge steun. Deze inzichten boden een diepgaande kijk op de kracht van verbinding binnen gemeenschappen.

Transformatie en Nieuwe Narratieven in de Maatschappij

Een ander belangrijk thema was de noodzaak van transformatie en het creëren van nieuwe narratieven in de maatschappij. Saundra benoemde het belang van gesprekken binnen de eigen gemeenschappen en met witte Nederlanders, waarbij het doel was om een echte verandering teweeg te brengen en een gevoel van bestaansrecht voor iedereen te creëren. Beide vrouwen benadrukten het belang van ieders bijdrage aan activisme in hun eigen vorm, en het feit dat iedereen nodig is in het proces van transformatie.

Steun en Lessen uit Moeilijke Tijden

Saundra deelde persoonlijke ervaringen over een moeilijke tijd in Nederland, waarin ze huiselijk geweld tussen haar ouders meemaakte en als jong meisje opgroeide na de scheiding van haar ouders. Ondanks de uitdagingen benadrukte ze dat er een systeem van steun was, bestaande uit familie en buren, waardoor ze belangrijke lessen leerde die van waarde zijn voor de hedendaagse samenleving.

Cultuur, Identiteit en Gemeenschapssteun

Een ander cruciaal punt in het gesprek was de rol van cultuur en identiteit in het leven van Saundra. Ze deelde haar ervaring van het verhuizen naar Curaçao op 12-jarige leeftijd en uitte hoe dit haar inzicht in diversiteit, inclusie en de interactie tussen mensen heeft gevormd. Haar reis vormde uiteindelijk de basis voor haar sociaalwetenschappelijke studies en een hernieuwde bereidheid om meer van zichzelf te laten zien en haar ervaringen te delen.

Betekenis van Eten en Culturele Identiteit

Naast deze diepgaande onderwerpen bespraken Saundra en Vivian de culturele betekenis van eten en de rol ervan binnen gemeenschappen. Ze benadrukten dat koken vaak voor grote gezelschappen gebeurde en dat eten mensen verbindt. De waarde van eten als onderdeel van cultuur en identiteit kwam daarbij sterk naar voren. Saundra benadrukte het belang van bedrijven die meer openstaan voor en samenwerken met lokale gemeenschappen, terwijl Vivian concludeerde dat organisaties nieuwsgierig en open moeten zijn naar andere culturen en waarden om te overleven.

Het gesprek tussen Saundra en Vivian bood een belangrijke introspectie in de thema's van zelfacceptatie, gemeenschapssteun, diversiteit, inclusie en de kracht van culturele identiteit. Door openlijk te praten over persoonlijke ervaringen en inzichten, boden ze waardevolle lessen en inspireerden ze luisteraars om na te denken over hun eigen rol binnen de maatschappij en gemeenschappen.

Dit gesprek fungeerde als een aansporing tot verdere verbinding en samenwerking, en als een herinnering aan de waarde van zelfacceptatie, inclusiviteit en culturele diversiteit voor een veerkrachtige samenleving.

Leave a comment

Masoesa Moksi Alesi (with English Subtitles)

Bio Saundra Williams

Saundra heeft ruim 26 jaar ervaring in de maatschappelijke en culturele sector. De afgelopen jaren heeft zij diverse functies bekleedt als jongerenwerker, coach, trainer diversiteit en inclusie, manager bedrijfsvoering in het Bijlmer Parktheater, artistiek leider van de opleiding Productie Podiumkunsten bij de AHK. De afgelopen 2,5 jaar werkte zij als programmadirecteur voor het Masterplan ZO.

Bio Vivian Acquah CDE®

Vivian Acquah, gedreven en bevlogen, is een gecertificeerde DEI Consultant/ Trainere (CDE®) die furore maakt in de wereld van welzijn op het werk en DGI (Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie). Met een naam die letterlijk "water" betekent, is Vivian een brandblusser geworden op het gebied van DGI. Ze helpt klanten als Heineken,  Indeed, PGB Pensioendiensten,Vodafone Ziggo, Deloitte, LinkedIn, Swift, TIBCO, Cargill, Zalando, Gemeente Leiden, UWV, Waternet, PWC.

Introduction

This episode of Cooking Back to Our Roots featured Saundra Williams as a guest and featured an in-depth conversation about self-acceptance, inclusivity, the power of cultural identity and the role of food within the community. The conversation between Saundra Williams and host Vivian Acquah offered a moving perspective on themes of self-confidence, community support and the importance of cultural diversity.

Self-acceptance and Dealing with Imposter Syndrome

During the conversation, Saundra Williams candidly shared about her personal struggles with self-acceptance and dealing with negative voices. Her story emphasized the importance of overcoming insecurities and cultivating a positive relationship with herself. In this regard, Vivian Acquah shared her insights on impostor syndrome and how external factors and environmental influences can affect it.

Diversity, Equity and Inclusion in Organizations

Another important topic of discussion was the need for diversity, equity, and inclusion in organizations. Saundra and Vivian emphasized the importance of rethinking existing frameworks and inviting diverse voices for true inclusion. With their personal experiences and reflections on self-confidence and trust in others, they emphasized the value of creating a work environment in which everyone feels valued.

The Importance of Vulnerability and Community Feeling

Saundra also shared her experiences as co-founder of Sister Circle, where strength and vulnerability went hand in hand. She advocated embracing vulnerability and creating a sense of community as essential elements for growth and mutual support. These insights offered a profound look at the power of connection within communities.

Share Cooking Back to Our Roots

Transformation and New Narratives in Society

Another important theme was the need for transformation and the creation of new narratives in society. Saundra mentioned the importance of conversations within their own communities and with white Dutch people, where the goal was to bring about real change and create a sense of belonging for all. Both women emphasized the importance of everyone's contribution to activism in their own form, and the fact that everyone is needed in the process of transformation.

Support and Lessons from Difficult Times.

Saundra shared personal experiences about a difficult time in the Netherlands, experiencing domestic violence between her parents and growing up as a young girl after her parents' divorce. Despite the challenges, she stressed that there was a system of support, consisting of family and neighbors, through which she learned important lessons that are valuable to today's society.

Culture, Identity and Community Support

Another crucial point in the conversation was the role of culture and identity in Saundra's life. She shared her experience of moving to Curaçao at age 12 and expressed how it shaped her understanding of diversity, inclusion and human interaction. Her journey eventually formed the basis for her social science studies and a renewed willingness to show more of herself and share her experiences.

Meaning of Food and Cultural Identity

In addition to these in-depth topics, Saundra and Vivian discussed the cultural significance of food and its role within communities. They emphasized that cooking was often done for large gatherings and that food connects people. The value of food as a part of culture and identity came out strongly. Saundra emphasized the importance of companies being more open to and collaborating with local communities, while Vivian concluded that organizations must be curious and open to other cultures and values in order to survive.

The conversation between Saundra and Vivian offered important introspection into the themes of self-acceptance, community support, diversity, inclusion and the power of cultural identity. By talking openly about personal experiences and insights, they offered valuable lessons and inspired listeners to reflect on their own roles within society and communities.

Leave a comment

This conversation acted as a spur to further connection and collaboration, and as a reminder of the value of self-acceptance, inclusiveness and cultural diversity for a resilient society.

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.