Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
Het Verbindende Vermogen van Gerechten en Verhalen
0:00
-41:18

Het Verbindende Vermogen van Gerechten en Verhalen

Teruggaan naar onze roots met Vivian Acquah

Scroll down for the English Summary

In deze aflevering van Cooking Back to Our Roots interviewt Eden Weldai (Senior Client Success Specialist @ Indeed) Vivian Acquah (Gecertificeerd DEI Trainer/ Consultant) over de kracht van eten en verhalen om mensen en culturen te verbinden, evenals het belang van zelfontdekking en het delen van authentieke ervaringen.

Zelfacceptatie en Authentieke Expressie

Vivian benadrukt het belang van zelfacceptatie en het omarmen van je eigen identiteit. Als van Ghanese en Nederlandse afkomst, kiest ze ervoor zich eerst en vooral te identificeren als Ghanese. Ze draagt haar eigen kleuren en stijl met trots, waardoor ze zichzelf nu accepteert zoals ze is. Haar stem wordt ervaren als rustgevend, wat haar in staat stelt om open en moeilijke gesprekken over pittige onderwerpen aan te gaan.

Mentorschap en Sponsorschap

Het belang van zelfontdekking en het vinden van een sponsor in plaats van een mentor wordt benadrukt door Vivian. Ze raadt aan om te investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling en benadrukt het belang van therapie en het loslaten van generatietrauma. Deze benadering leidt tot een diepere verbinding met de eigen authenticiteit en identiteit.

Share Cooking Back to Our Roots

Het Platform en de Kracht van Verbinding

Vivian heeft het platform en de show Cooking Back opgezet met als doel mensen te verbinden en verhalen en kennis uit het verleden naar voren te brengen. Door middel van eten wil ze mensen bewust maken van de Afrikaanse diaspora. Het concept van Sankofa, wat teruggaan naar het verleden betekent en leren van het verleden om de toekomst te verbeteren, vormt de kern van haar missie.

Intersectionaliteit van Eten en Cultuur

Vivian benadrukt dat eten een intersectionaliteit heeft en een verbinding tussen verschillende keukens en culturen kan creëren. Deze verbinding zou vanzelfsprekender moeten zijn en mensen in staat moeten stellen om openlijk verschillende culinaire tradities te omarmen en te vieren. Voeding fungeert als een universele taal die mensen verenigt, ongeacht achtergrond of afkomst.

Leave a comment

Verhalen Delen en Erfgoed Behouden

Het delen van verhalen en het behouden van erfgoed is een essentieel onderdeel van het werk van Vivian. Zij gelooft dat het belangrijk is om eten vanuit jouw roots te kunnen maken en kiest er zelfs voor om het bij familie te halen om de authenticiteit te behouden. Dit biedt een interessante benadering om de overlevering van recepten en culinaire tradities binnen families en gemeenschappen te benadrukken.

Onderwijs en Bewustzijn

Vivian pleit voor een diepgaande verandering in het onderwijs, waarbij scholen de ware geschiedenis en impact van de slavenhandel onderwijzen. Zo kan er ruimte ontstaan voor dialoog en begrip over de verbondenheid tussen mensen en culturen. Dit soort bewustwording is cruciaal om het begrip en het respect tussen verschillende gemeenschappen te vergroten.

Een Uitnodiging tot Verbinding

Het gesprek tussen Vivian Acquah en Eden Weldai nodigt luisteraars uit om na te denken over hun eigen identiteit en erfgoed, terwijl het de universele kracht van voedsel en verhalen om mensen te verbinden benadrukt. Vivian's platform biedt een waardevolle ruimte om deze verbindingen te verdiepen en te verkennen, en om te leren van en te genieten van de diversiteit van de Afrikaanse culinaire tradities.

Conclusie

Het gesprek tussen Vivian en Eden illustreert het belang van het erkennen en vieren van culturele diversiteit, zowel in voedsel als in identiteit. Het verkennen van onze roots en het delen van authentieke verhalen kan een brug slaan tussen verschillende culturen en gemeenschappen, en bijdragen aan een groter begrip en respect voor elkaars erfgoed. Vivian's toewijding aan het versterken van de Afrikaanse diaspora en het creëren van ruimte voor open dialoog is een inspiratie voor iedereen die streeft naar meer inclusie en verbondenheid in de samenleving.

Het herinneren aan en vieren van ons gezamenlijk cultureel erfgoed is van onschatbare waarde, en het begrip van onze gedeelde geschiedenis kan helpen om een meer inclusieve en verbonden toekomst te creëren. Door voedsel en verhalen als middelpunt te nemen, kunnen we werken aan het bouwen van sterkere gemeenschappen en het bevorderen van een dieper begrip en respect voor diversiteit.

Bio Eden Weldai

Eden is een gedreven en enthousiaste professional met een bewezen staat van dienst van succes in meerdere sectoren. In haar huidige rol blinkt ze uit door haar leiderschapsvaardigheden en expertise op het gebied van klantenbeheer in te zetten om de tevredenheid en groei van haar klanten te waarborgen. Haar toewijding aan voortdurende verbetering en passie voor het stimuleren van verandering en het opkomen voor DEIB maken mij een waardevolle aanwinst voor elk team of organisatie. (DEIB Diversiteit, Equity, Inclusion & Belonging)

Bio Vivian Acquah CDE®

Vivian Acquah, gedreven en bevlogen, is een gecertificeerde DEI Consultant/ Trainer (CDE®) die furore maakt in de wereld van welzijn op het werk en DGI (Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie). Met een naam die letterlijk "water" betekent, is Vivian een brandblusser geworden op het gebied van DGI. Ze helpt klanten als Heineken,  Indeed, PGB Pensioendiensten,Vodafone Ziggo, Deloitte, LinkedIn, Swift, TIBCO, Cargill, Zalando, Gemeente Leiden, UWV, Waternet, PWC.

Links

Yam met Palava Saus / Yam with Palava Sauce

Okra Stew

Bakbanaan uit de oven / Baked Plantain from the oven

English

In this episode of Cooking Back to Our Roots, Eden Weldai (Senior Client Success Specialist @ Indeed) and Vivian Acquah (Certified DEI Trainer/ Consultant) talk about the power of food and stories to connect people and cultures, as well as the importance of self-discovery and sharing authentic experiences.

Self-Acceptance and Authentic Expression

Vivian emphasizes the importance of self-acceptance and embracing your own identity. Being of Ghanaian and Dutch descent, she chooses to identify first and foremost as Ghanaian. She wears her own colors and style with pride, now accepting herself as she is. Her voice is perceived as soothing, which enables her to engage in open and difficult conversations about tough topics.

Mentoring and Sponsorship

The importance of self-discovery and finding a sponsor rather than a mentor is emphasized by Vivian. She recommends investing in personal and professional development and stresses the importance of therapy and releasing generational trauma. This approach leads to a deeper connection to one's own authenticity and identity.

The Platform and the Power of Connection

Vivian created the platform and show Cooking Back with the goal of connecting people and bringing forward stories and knowledge from the past. Through food, she wants to make people aware of the African diaspora. The concept of Sankofa, which means going back to the past and learning from the past to improve the future, is at the heart of her mission.

Intersectionality of Food and Culture

Vivian emphasizes that food has intersectionality and can create a connection between different cuisines and cultures. This connection should be more natural and allow people to openly embrace and celebrate different culinary traditions. Food acts as a universal language that unites people regardless of background or origin.

Share Cooking Back to Our Roots

Sharing Stories and Preserving Heritage

Sharing stories and preserving heritage is an essential part of Vivian's work. She believes it's important to be able to make food from your roots and even chooses to source it from family to preserve authenticity. This provides an interesting approach to highlighting the lore of recipes and culinary traditions within families and communities.

Education and Awareness

Vivian advocates for a profound change in education, with schools teaching the true history and impact of the slave trade. This can create space for dialogue and understanding about the interconnectedness between people and cultures. This kind of awareness is crucial to increasing understanding and respect between different communities.

An Invitation to Connection

The conversation between Vivian Acquah and Eden Weldai invites listeners to reflect on their own identity and heritage while highlighting the universal power of food and stories to connect people. Vivian's platform provides a valuable space to deepen and explore these connections, and to learn from and enjoy the diversity of African culinary traditions.

Leave a comment

Conclusion

Vivian and Eden's conversation illustrates the importance of recognizing and celebrating cultural diversity, both in food and identity. Exploring our roots and sharing authentic stories can bridge different cultures and communities and contribute to a greater understanding and respect for each other's heritage. Vivian's dedication to empowering the African diaspora and creating a space for open dialogue is an inspiration to anyone striving for greater inclusion and connection in society.

Remembering and celebrating our shared cultural heritage is invaluable, and understanding our shared history can help create a more inclusive and connected future. By using food and stories as a centerpiece, we can work to build stronger communities and promote a deeper understanding and respect for diversity.

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.