Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
From Apartheid to Empowerment
2
0:00
-46:23

From Apartheid to Empowerment

Katekani Mabasa's Journey of Rediscovering African Roots
2

Scroll naar beneden voor de Nederlandse tekst

Introduction 

In a recent episode of Cooking Back to Our Roots, the guest, Katekani Mabasa ( Global M&A Senior Finance Lead), and Vivian Acquah (Certified DEI Trainer/ Consultant), engaged in a thought-provoking conversation that delved deeply into the theme of embracing African heritage and the significance of collaboration among African countries. Their powerful dialogue touched on various topics, from the aftermath of apartheid in South Africa to the importance of acknowledging and learning from history. Let's explore this enriching conversation in detail.

Embracing the Past for a Brighter Future

Katekani, born and raised in South Africa in the same year Nelson Mandela was released from prison, shared her experiences growing up in a post-apartheid era. She highlighted the residual effects of apartheid, emphasizing the importance of knowing and understanding the past for building a more equitable and prosperous future. The conversation shed light on the complexities of South Africa's young democracy and the ongoing work to address the challenges left in the wake of apartheid.

Uniting Through Heritage and Names

A poignant aspect of the discussion was Katekani's emphasis on the power of names and heritage. As the only person in her family without an English name, she shared her initial desire for an English name but later came to appreciate the depth and uniqueness of her heritage name, which means "be blessed." She illustrated how her name has served as a bridge to connect with others of similar heritage and build a sense of community. This underscores the significance of embracing ancestral roots and the pride associated with cultural identity.

Share Cooking Back to Our Roots

Knowledge as the Key to Empowerment

Both Katekani and Vivian emphasized the transformative power of knowledge in breaking the chains of historical oppression. Katekani expressed pride in learning about African history and the accomplishments of African leaders, emphasizing the importance of moving away from stereotypes and highlighting the history of African royalty and success. Vivian resonated with this, eloquently linking it to Beyonce's anthem "My Power," which embodies the strength and empowerment derived from embracing one's heritage and history.

Collaboration and Unity for a Thriving Continent

A central theme of the conversation was the significance of Africans coming together and connecting with their heritage to foster unity as a continent. Katekani passionately advocated for collaboration among black people with similar interests, believing that they have the ability to build effective kingdoms and systems that benefit themselves and the world. This call for collaboration and unity transcends borders and speaks to the collective potential of the African continent when embracing its rich and diverse heritage.

Confronting History and Seeking Understanding

The dialogue also addressed the need to confront historical injustices and seek understanding. The acknowledgment of the residual effects of apartheid, not only on wealth but also on well-being, confidence, and history, was significant. This segued into a discussion about the recent apology and efforts made by the Dutch king regarding the colonial legacy, touching on the impact of generational trauma on mental health and the importance of educating communities on how to treat people of African descent.

Leave a comment

Reimagining the Future Through Knowledge and Collaboration

The conversation culminated in a discussion about the power of knowledge in reactivating African history in the present. Both Katekani and Vivian applauded the efforts of the Dutch king in acknowledging and learning from history, with Katekani emphasizing the impact of reactivating the power of African kingdoms. They highlighted the potential ripple effect of such initiatives and hoped for similar conversations around diversity, inclusion, and equity in other parts of the world.

Conclusion

The profound conversation between Katekani Mabasa and Vivian Acquah encapsulated the essence of embracing African heritage, collaboration, and unity. It sheds light on the importance of understanding the past, acknowledging historical injustices, and harnessing the transformative power of knowledge. Their discussion served as a powerful reminder of the resilience and strength that comes from embracing one's roots, and the potential for collaboration and unity to shape a brighter future for the African continent and the world at large.

Bio Katekani Mabasa

Katekani, born and raised in South Africa, is a senior finance professional with 11+ years in multinational leadership, currently at Royal Philips, Netherlands. Her career spans Africa, the U.S., and Europe. Her expertise includes financial leadership, M&A, treasury, business partnering, and driving growth. Also, a social entrepreneur and co-chair of the eBERG black employee resource group.

Bio Vivian Acquah CDE®

Passionate and driven, Vivian Acquah is a Certified Diversity Executive (CDE®) who is making waves in the world of workplace wellness and DEI. With a name that literally translates to "water," Vivian has become an extinguisher of fires related to DEI, helping clients such as Heineken, LinkedIn, Google, Indeed, Deloitte, Tibco, Cargill, Swift, Acrolinx, KLM, and Zalando.

Uzo Aduba Felt Challenged About Her Name

South African Pap

Beef Stew Recipe

Introductie

In een recente aflevering van Cooking Back to Our Roots waren Katekani Mabasa ( Global M&A Senior Finance Lead) en Vivian Acquah (gecertificeerde DEI Trainer/ Consultant) te gast in een thought provoking gesprek dat zich concentreerde op het thema van het omarmen van Afrikaans erfgoed en het belang van samenwerking tussen Afrikaanse landen. Hun krachtige dialoog ging over verschillende onderwerpen, van de nasleep van de apartheid in Zuid-Afrika tot het belang van erkennen en leren van de geschiedenis. Laten we dit verrijkende gesprek in detail verkennen.

Het verleden omarmen voor een betere toekomst

Katekani, geboren en getogen in Zuid-Afrika in hetzelfde jaar dat Nelson Mandela werd vrijgelaten, deelde haar ervaringen toen ze opgroeide in een post-apartheid tijdperk. Ze benadrukte de overgebleven effecten van apartheid en benadrukte het belang van het kennen en begrijpen van het verleden om een gelijkwaardiger en welvarender toekomst op te bouwen. Het gesprek wierp licht op de complexiteit van Zuid-Afrika's jonge democratie en het voortdurende werk om de uitdagingen aan te pakken die zijn achtergelaten in de nasleep van de apartheid.

Share Cooking Back to Our Roots

Verenigen door erfgoed en namen

Een aangrijpend aspect van de discussie was Katekani's nadruk op de kracht van namen en erfgoed. Als enige in haar familie zonder Engelse naam, deelde ze haar aanvankelijke wens voor een Engelse naam, maar later begon ze de diepte en uniciteit van haar erfgoednaam, die "gezegend zijn" betekent, te waarderen. Ze illustreerde hoe haar naam heeft gediend als een brug om in contact te komen met anderen met hetzelfde erfgoed en een gemeenschapsgevoel op te bouwen. Dit onderstreept het belang van het omarmen van voorouderlijke wortels en de trots die gepaard gaat met culturele identiteit.

Kennis als sleutel tot empowerment

Zowel Katekani als Vivian benadrukten de transformerende kracht van kennis bij het doorbreken van de ketenen van historische onderdrukking. Katekani gaf aan trots te zijn op het leren over de Afrikaanse geschiedenis en de prestaties van Afrikaanse leiders, waarbij ze benadrukte hoe belangrijk het is om de stereotypen te doorbreken en de geschiedenis van Afrikaanse adel en succes te benadrukken. Vivian sloot zich hierbij aan en legde een welsprekend verband met Beyonce's anthem "My Power", dat de kracht en empowerment belichaamt die voortkomen uit het omarmen van iemands erfgoed en geschiedenis.

Samenwerking en eenheid voor een bloeiend continent

Een centraal thema in het gesprek was het belang van Afrikanen die samenkomen en zich verbinden met hun erfgoed om eenheid als continent te bevorderen. Katekani pleitte hartstochtelijk voor samenwerking tussen zwarte mensen met gelijksoortige belangen, in de overtuiging dat zij het vermogen hebben om effectieve koninkrijken en systemen op te bouwen die henzelf en de wereld ten goede komen. Deze oproep tot samenwerking en eenheid overstijgt grenzen en spreekt tot het collectieve potentieel van het Afrikaanse continent wanneer het zijn rijke en diverse erfgoed omarmt.

De geschiedenis confronteren en begrip zoeken

De dialoog ging ook over de noodzaak om historisch onrecht onder ogen te zien en begrip te zoeken. De erkenning van de overgebleven effecten van apartheid, niet alleen op rijkdom maar ook op welzijn, vertrouwen en geschiedenis, was veelzeggend. Dit mondde uit in een discussie over de recente verontschuldigingen en inspanningen van de Nederlandse koning met betrekking tot de koloniale erfenis, waarbij de impact van generatietrauma's op de geestelijke gezondheid en het belang van voorlichting aan gemeenschappen over hoe om te gaan met mensen van Afrikaanse afkomst aan bod kwamen.

De toekomst opnieuw verbeelden door kennis en samenwerking

Het gesprek culmineerde in een discussie over de kracht van kennis bij het reactiveren van de Afrikaanse geschiedenis in het heden. Zowel Katekani als Vivian prezen de inspanningen van de Nederlandse koning om de geschiedenis te erkennen en ervan te leren, waarbij Katekani de nadruk legde op de impact van het reactiveren van de macht van Afrikaanse koninkrijken. Ze benadrukten het potentiële rimpeleffect van dergelijke initiatieven en hoopten op soortgelijke gesprekken over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in andere delen van de wereld.

Conclusie

Het diepgaande gesprek tussen Katekani Mabasa en Vivian Acquah vatte de essentie samen van het omarmen van Afrikaans erfgoed, samenwerking en eenheid. Het werpt licht op het belang van het begrijpen van het verleden, het erkennen van historisch onrecht en het benutten van de transformerende kracht van kennis. Hun discussie diende als een krachtige herinnering aan de veerkracht en kracht die voortkomen uit het omarmen van iemands wortels en het potentieel voor samenwerking en eenheid om vorm te geven aan een betere toekomst voor het Afrikaanse continent en de wereld in het algemeen.

Leave a comment

2 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.