Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
Empowerment door Kunst en Koken
0:00
-51:59

Empowerment door Kunst en Koken

Gesprek met Djon Louis Seedorf

Scroll down for the English Summary

In deze aflevering van Cooking Back to Our Roots sprak Vivian Acquah (Gecertificeerde DEI trainer/ consultant) met beeldend kunstenaar Djon Louis Seedorf over zijn diverse culturele achtergrond, zijn artistieke reis en de diepe betekenis van zijn kunstwerken.

Het gesprek gaf inzicht in hoe kunst, herinneringen oproept, emoties kan losmaken en reflecteert wie we zijn in de samenleving. Daarnaast werd de kracht van verhalen vertellen, de waarde van herinneringen en het belang van inclusie en verbinding in de kunst- en cultuurwereld uitgebreid besproken.

Verhalen Vertellen door Kunst

Djon deelde in het gesprek hoe zijn kunst niet alleen zijn eigen verhaal vertelt, maar ook de verhalen van anderen weerspiegelt. Zijn kunst is doordrenkt met herinneringen aan zijn jeugd in Suriname en Nederland, en deze rijke ervaringen brengt hij tot uiting door middel van zijn kunstwerken. Eén van zijn schilderijen, met daarop de Nederlandse en Surinaamse vlaggen, belichaamt de essentie van "Cooking Back to Our Roots" en is een eerbetoon aan de afschaffing van de slavernij.

No description available.

Dit kunstwerk illustreert de kracht van kunst om historische gebeurtenissen te symboliseren en de kijker aan te zetten tot reflectie.

Kunst als Een Spiegel van de Samenleving

De kunst van Djon weerspiegelt niet alleen zijn persoonlijke geschiedenis, maar ook de bredere sociale dynamiek. Hij onthulde hoe zijn kunst onbewust boodschappen overbrengt en reflecteert wie hij is in de maatschappij. Dit onderstreept de intrigerende manier waarop kunstenaars via hun creaties complexe verhalen kunnen vertellen en sociale kwesties kunnen belichten.

Koken en Kunst: Verbinding via Smaken en Verhalen

Een boeiend aspect van het gesprek was de verbinding tussen koken en kunst. Djon onthulde zijn top 3 favoriete gerechten uit Nederland, Indonesië en Suriname, waarbij hij de diepgaande band tussen smaken en herinneringen benadrukte. Zijn jeugdherinneringen aan gerechten zoals Hollandse erwtensoep en nasi goreng van zijn moeder vormen een bron van inspiratie voor zijn kunst. Hij benadrukte het belang van stapsgewijs koken en het nemen van de tijd voor het kookproces, wat hem doet denken aan het schilderen.

Share Cooking Back to Our Roots

Herinneringen aan Suriname: Het Ontdekken van Prasi Oso

Een ontroerend onderdeel van het gesprek was Djon's verhaal over zijn zoektocht naar jeugdherinneringen in Suriname, met name in de wijk Frimangron. Hij legde uit wat Prasi Oso is en hoe dit verbonden is met zijn jeugdherinneringen en het gevoel van wakker worden in de vroege ochtend in Suriname. Zijn passie voor het vastleggen van herinneringen en geschiedenis, zelfs door de lens van anderen, weerspiegelt zijn diepe waardering voor cultureel erfgoed.

Kunst als Een Bron van Empowerment

Djon deelde hoe kunst hem veel voldoening geeft in de vorm van ontmoetingen en het delen van verhalen. Hij benadrukte het belang van bewustwording en het geloven in je eigen kracht, ondanks tegenslagen en discriminatie. Zijn reis naar Suriname, die zeven weken duurde, benadrukte zijn toewijding om herinneringen en inspiratie op te doen voor zijn artistieke creaties.

Inclusie, Diversiteit en Verbondenheid in de Kunstwereld

Een ander opmerkelijk aspect van het gesprek was de nadruk op inclusie en diversiteit in de kunst- en cultuurwereld. Djon en Vivian deelden inzichten over het belang van het waarderen van elkaars kwaliteiten en het creëren van ruimte voor elkaar in de artistieke ruimte. Het gesprek benadrukte de noodzaak om gezamenlijke pijn te erkennen en te verlichten, waarmee een vitale boodschap van verbondenheid en wederzijds begrip werd overgebracht.

Een Positieve Toekomstvisie en Verantwoordelijkheid

Het gesprek eindigde met een stimulerende uitwisseling over de verantwoordelijkheid van de volgende generatie om op een verstandige manier met maatschappelijke aspecten en het klimaat om te gaan. Djon benadrukte het belang van oplossingsgericht zijn en het tonen van kwaliteiten, in plaats van in slachtofferschap te blijven hangen. De nadruk werd gelegd op eenheid vinden en erop toezien dat iedereen gehoord en gewaardeerd wordt, wat een inspirerende boodschap van hoop en persoonlijk leiderschap overbrengt.

In dit boeiende en diepgaande gesprek met Djon Louis Seedorf weerklinkt de kracht van kunst als een bron van verbinding, bewustwording en empowerment. Zijn unieke perspectief, diepgaande verbinding met zijn erfgoed en passie voor het delen van verhalen weerspiegelen de universele kracht van kunst om emotionele resonantie te creëren en bruggen te slaan tussen mensen en culturen.

Leave a comment

Bio Djon Louis Seedorf

Djon Louis Seedorf is beeldend kunstenaar, mode-vormgever en kunstdocent (Oldenzaal, 1950). Djon heeft een lange carrière achter de rug in het onderwijs en heeft die na een mooie tijd van bezinning in 2016 definitief afgesloten. Kunst maken is net als lesgeven, een collectieve onderneming van wederkerigheid en kijken, luisteren, voelen, spreken en denken.

Bio Vivian Acquah CDE®

Vivian Acquah, gedreven en bevlogen, is een gecertificeerde DEI Consultant/ Trainer (CDE®) die furore maakt in de wereld van welzijn op het werk en DGI (Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie). Met een naam die letterlijk "water" betekent, is Vivian een brandblusser geworden op het gebied van DGI. Ze helpt klanten als Heineken,  Indeed, PGB Pensioendiensten,Vodafone Ziggo, Deloitte, LinkedIn, Swift, TIBCO, Cargill, Zalando, Gemeente Leiden, UWV, Waternet, PWC.

Nasi Goreng

Heri Heri

Surinaamse Erwtensoep

Frimangron en de fundamenten van de vrije Surinaamse gemeenschap

Instagram Djon

Stadsherstel toont de sporen van Suriname in Amsterdam, van suikerketels en pakhuizen tot Marronkunst

English

In this episode of Cooking Back to Our Roots, host Vivian Acquah interviewed visual artist Djon Louis Seedorf about his diverse cultural background, his artistic journey and the deep meaning of his artworks.

The conversation provided insight into how art, evokes memories, can stir emotions, and reflects who we are in society. In addition, the power of storytelling, the value of memories, and the importance of inclusion and connection in the arts and culture world were discussed at length.

Storytelling Through Art

Djon shared in the conversation how his art not only tells his own story but also reflects the stories of others. His art is steeped in memories of his childhood in Suriname and the Netherlands, and he expresses these rich experiences through his artwork. One of his paintings, depicting the Dutch and Surinamese flags, embodies the essence of "Cooking Back to Our Roots" and is a tribute to the abolition of slavery. This artwork illustrates the power of art to symbolize historical events and prompt the viewer to reflect.

Art as A Mirror of Society

Djon's art reflects not only his personal history but also broader social dynamics. He revealed how his art subconsciously conveys messages and reflects who he is in society. This highlights the intriguing way artists can tell complex stories and illuminate social issues through their creations.

Cooking and Art: Connecting through Flavors and Stories

A fascinating aspect of the conversation was the connection between cooking and art. Djon revealed his top 3 favorite dishes from the Netherlands, Indonesia, and Suriname, highlighting the profound connection between flavors and memories. His childhood memories of dishes such as Dutch pea soup and his mother's nasi goreng are a source of inspiration for his art. He emphasized the importance of step-by-step cooking and taking time for the cooking process, which reminds him of painting.

Memories of Suriname: Discovering Prasi Oso

A moving part of the talk was Djon's account of his search for childhood memories in Suriname, particularly in the Frimangron neighborhood. He explained what Prasi Oso is and how it is connected to his childhood memories and the feeling of waking up early in the morning in Suriname. His passion for capturing memories and history, even through the lens of others, reflects his deep appreciation for cultural heritage.

Art as A Source of Empowerment

Djon shared how art gives him great satisfaction in the form of encounters and sharing stories. He emphasized the importance of raising awareness and believing in your own strength, despite setbacks and discrimination. His trip to Suriname, which lasted seven weeks, highlighted his dedication to creating memories and inspiration for his artistic creations.

Share Cooking Back to Our Roots

Inclusion, Diversity, and Connectivity in the Art World

Another notable aspect of the conversation was the emphasis on inclusion and diversity in the arts and culture world. Djon and Vivian shared insights on the importance of valuing each other's qualities and creating space for each other in the artistic space. The conversation emphasized the need to acknowledge and alleviate shared pain, conveying a vital message of connection and mutual understanding.

A Positive Vision of the Future and Responsibility

The conversation ended with a stimulating exchange on the responsibility of the next generation to deal wisely with social issues and the climate. Djon emphasized the importance of being solution-oriented and showing qualities rather than getting stuck in victimhood. Emphasis was placed on finding unity and ensuring that everyone is heard and valued, conveying an inspiring message of hope and personal leadership.

This engaging and in-depth conversation with Djon Louis Seedorf echoed the power of art as a source of connection, awareness, and empowerment. His unique perspective, deep connection to his heritage, and passion for sharing stories reflect the universal power of art to create emotional resonance and build bridges between people and cultures.

Leave a comment

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.