Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
De Zoektocht naar Verbinding met onze Roots
0:00
-33:41

De Zoektocht naar Verbinding met onze Roots

Het verhaal van Goziëm Frijmersum

Scroll down for the English Summary

In het recente gesprek met Goziëm Frijmersum (Co-Founder Windkracht 5) op Cooking Back to Our Roots, drong host Vivian Acquah (Gecertificeerde DEI trainer/ consultant) door tot de kern van Goziëms missie om verbinding te vinden met zijn erfgoed.

Het openhartige interview onthulde de diepe waarde die Goziëm hecht aan zijn Surinaamse achtergrond. Met de nadruk op persoonlijke ervaringen en de reis naar zelfacceptatie, inspireert Goziëm anderen om trots te zijn op zijn afkomst en open te staan voor verbinding. Hieronder volgt een samenvatting van enkele opmerkelijke thema's die in het gesprek aan bod kwamen.

Op zoek naar de wortels

Goziëm deelde zijn oprechte gevoel van voorrecht om terug te kunnen gaan in de tijd en een glimp op te vangen van de oorsprong van zijn roots. Dit streven heeft hem zelfs gemotiveerd om ooit naar Ghana te reizen om dieper in de materie te duiken. Bovendien heeft Goziëm samen met Mark Ponte (historicus van het stadsarchief van Amsterdam) een plan bedacht om ervoor te zorgen dat de archiefstukken voor een bredere groep toegankelijk worden. Dit weerspiegelt hun sterke verbondenheid met hun erfgoed en de wil om dit te delen met anderen.

Koesteren van afkomst en geschiedenis

Een krachtig symbool van Goziëms toewijding aan zijn afkomst zijn de prominente foto's van zijn overgrootouders in de woonkamer. Deze foto's vormen het stralende middelpunt van interessante gesprekken met bezoekers, waardoor een diepere verbinding met het verleden en de familiehistorie wordt gecreëerd. Bovendien benadrukte Goziëm het belang van gastvrijheid binnen de Surinaamse cultuur, waar onverwachte bezoekers altijd verwelkomd worden om samen te eten. Dit illustreert de waarde van delen en het leren kennen van anderen via voedsel en gastvrijheid.

Share Cooking Back to Our Roots

Steun voor de gemeenschap en de natuur

Tijdens het gesprek sprak Goziëm vol lof over Suriname als een smeltkroes van culturen, waar eten fungeert als een krachtig instrument om anderen te begrijpen. Ook benadrukten hij de prachtige natuur van Suriname, terwijl hij helaas ook de bedreigingen voor het binnenland aanstipten. Betrokkenheid bij de bescherming van de natuur en het streven naar duurzaamheid vormen een integraal onderdeel van zijn missie.

Zelfontplooiing en authenticiteit

Een fascinerend aspect van Goziëms persoonlijke ontwikkeling was zijn vermogen om zich aan te passen aan verschillende omgevingen en structuren. Dit vermogen heeft hem geholpen om volledig zichzelf te zijn, zonder angst om zijn ware identiteit te tonen. De nadruk op authentiek zijn en trouw blijven aan zichzelf, evenals het streven om anderen dezelfde boodschap mee te geven, weerspiegelen de diepe impact van Goziëm’s eigen ontdekkingstocht.

De overgrootouders van Goziëm (Instagram)

Erfgoed en identiteit in een veranderende wereld

Het gesprek onthulde ook Goziëm’s ervaringen met de overgang van Suriname naar Nederland en de emotionele uitdagingen die hiermee gepaard gingen. Het aanpassingsproces van een meer spontane en gastvrije cultuur naar een meer gestructureerde levensstijl bood inzicht in zijn persoonlijke groei en adaptatie.

Streven naar inclusiviteit en bewustwording

Het gesprek eindigde met de nadruk op het belang van bewustwording en inclusiviteit, met speciale aandacht voor discriminatie en racisme. Goziëm benadrukte het belang van verbondenheid en het aanpakken van het verleden om een inclusievere toekomst te bevorderen. Deze aandacht voor maatschappelijke vraagstukken verankert Goziëms missie in een breder sociaal en ethisch kader.

Goziëm Frijmersum's oprechte en openhartige inzichten zal de luisteraars een diepgaand perspectief op de waarde van erfgoed, identiteit en verbinding bieden. Zijn persoonlijke reis is een inspiratie voor velen die streven naar een dieper begrip van zichzelf en hun wortels.

Ontdek meer over Goziëm's reis en inzichten door naar de podcast te luisteren en je te laten inspireren door zijn authentieke verhaal.

Leave a comment

Bio Goziëm Frijmersum

Goziëm Frijmersum is een ondernemer uit Amsterdam, actief in de energiesector. Naast de energietransitie heeft interesses voor geschiedenis en dus ook het koloniale verleden van Nederland. Hij is een uitgesproken voorstander van DEI en via zijn de podcast DEM3, die hij samen maakt met Britt-Marie en Paul, maakt hij luisteraars bewust dat mensen van kleur echt alles kunnen bereiken.

Bio Vivian Acquah CDE®

Vivian Acquah, gedreven en bevlogen, is een gecertificeerde DEI Consultant/ Trainer (CDE®) die furore maakt in de wereld van welzijn op het werk en DGI (Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie). Met een naam die letterlijk "water" betekent, is Vivian een brandblusser geworden op het gebied van DGI. Ze helpt klanten als Heineken,  Indeed, PGB Pensioendiensten,Vodafone Ziggo, Deloitte, LinkedIn, Swift, TIBCO, Cargill, Zalando, Gemeente Leiden, UWV, Waternet, PWC.

Surinamers tentoongesteld in circustent Amsterdam: 'Mijn opa en oma zaten daar (RTL Nieuws)'

Toen Goziëm Frijmersum als 4-jarig kind naar foto's van zijn overgrootouders keek in een boek van zijn vader Frits, dacht hij altijd dat ze fotomodel waren. Niets is minder waar, weet hij nu. Ze stonden in dat boek omdat ze jaren nadat de slavernij was afgeschaft, in een circustent in Amsterdam tentoon werden gesteld en heel Nederland naar ze kon gaan kijken.

Famiri Familie. Surinaams-Amsterdamse verhalen vanaf 1611

Haltentoonstelling, gratis toegang

Easy Surinamese Pom dish

Classic Roti’s

English

In the recent interview with Goziëm Frijmersum (Co-Founder of Windkracht 5) on Cooking Back to Our Roots, host Vivian Acquah (Certified DEI trainer/ consultant) got to the heart of Goziëm's mission to find a connection with his heritage.

The candid interview revealed the deep value Goziëm places on his Surinamese background. Focusing on personal experiences and the journey to self-acceptance, Goziëm inspires others to be proud of his heritage and open to connection. The following is a summary of some notable themes that came up in the conversation.

In search of roots

Goziëm shared his genuine sense of privilege to be able to go back in time and get a glimpse of the origins of his roots. This pursuit even motivated him to one day travel to Ghana to delve deeper into the subject matter. In addition, Goziëm worked with Mark Ponte (historian at the Amsterdam City Archives) to devise a plan to ensure that the records become accessible to a wider group. This reflects their strong attachment to their heritage and the desire to share it with others.

Cherishing lineage and history

A powerful symbol of Goziëm's devotion to his ancestry is the prominent photographs of his great-grandparents in the living room. These photos are the shining focus of interesting conversations with visitors, creating a deeper connection to the past and family history. In addition, Goziëm emphasized the importance of hospitality within Surinamese culture, where unexpected visitors are always welcome to eat together. This illustrates the value of sharing and getting to know others through food and hospitality.

Share Cooking Back to Our Roots

Support for community and nature

During the talk, Goziëm spoke highly of Suriname as a melting pot of cultures, where food acts as a powerful tool for understanding others. He also highlighted Suriname's beautiful nature, while unfortunately also touching on threats to the interior of the country. Commitment to protecting nature and striving for sustainability is an integral part of his mission.

Self-development and authenticity

A fascinating aspect of Goziëm's personal development was his ability to adapt to different environments and structures. This ability helped him to be fully himself without fear of revealing his true identity. The emphasis on being authentic and true to himself, as well as the commitment to impart the same message to others, reflect the deep impact of Goziem's own journey of discovery.

Heritage and identity in a changing world

The conversation also revealed Goziëm's experiences with the transition from Suriname to the Netherlands and the emotional challenges involved. The adjustment process from a more spontaneous and welcoming culture to a more structured lifestyle offered insight into his personal growth and adaptation.

Leave a comment

Striving for inclusiveness and awareness

The conversation ended by emphasizing the importance of awareness and inclusiveness, with a special focus on discrimination and racism. Goziëm emphasized the importance of connectedness and addressing the past to promote a more inclusive future. This focus on social issues anchors Goziëm's mission within a broader social and ethical framework.

Goziëm Frijmersum's sincere and candid insights will offer listeners a deep perspective on the value of heritage, identity, and connection. His personal journey is an inspiration to many who seek a deeper understanding of themselves and their roots.

Discover more about Goziëm's journey and insights by listening to the podcast and being inspired by his authentic story.

0 Comments
Cooking Back to Our Roots
Cooking Back to Our Roots Podcast
"Cooking Back to Our Roots." We're embarking on an enlightening journey, delving deep into the significant influence of Dutch slavery history on the African Diaspora in the Netherlands.